A mathematical and historical investigation into the Fibonacci sequence: one of the most important number series in nature 


*Matematičko i povijesno istraživanje Fibonaccijeva niza: jednog od najvažnijih nizova u prirodi - lekcija pogodna za mlađu matematičare željne zabave. Lekcija je na engleskom jeziku i neće biti prevođena u želji da u Centru izvrsnosti njegujemo CLIL pristup (Content and language integrated learning), tj. integrirano učenje jezika i sadržaja.